Regulamin Ineotronic.com

(www.ineotronic.com)

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zmianie ulega Regulamin sklepu internetowego www.ineotronic.com. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich zmianie ulega Regulamin sklepu internetowego. Dodano pozycję § 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Nowy regulamin wchodzący w życie w dniu 25 maja 2018 r. dostępny jest poniżej:

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego Ineotronic znajdującego się pod adresem ineotronic.com jest NEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Wólczyńska 69/77, 01-931 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 1182235547, REGON: 521065890 , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Korzystanie ze Sklepu  może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 3. Oferta sklepu internetowego Ineotronic ważna jest na terenie całej Polski.
 4. Sklep Ineotronic realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych warunki zamówienia uzgadniane są indywidualnie.
 5. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie Ineotronic są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane w polskich złotych.

 

 • 2. Definicje i objaśnienia

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem Ineotronic.com ,w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez stronę internetową.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów lub rejestracji  w Sklepie Internetowym;
 3. Konsument– Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów lub rejestracji w Sklepie Internetowym;
 4. Newsletter– ulotka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez ineotronic, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
 5. Baza Sklepu Internetowego– baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 6. Koszyk– element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 7. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

 

 • 3. Rejestracja i dane osobowe
 1. Klient, w celu poprawnej realizacji umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym poprzez jednoznaczne zaznaczenie zgód wyświetlanych podczas realizacji zamówienia w pustych wstępnie polach „checkbox” lub poprzez uruchomienie linku lub też poprzez jednoznaczną, dobrowolnie przekazaną informację skierowaną do Ineotronic.com
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz z zachowaniem warunków organizacyjnych i technicznych dostosowanych do sposobu zbierania i ochrony zebranych danych osobowych. 
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dodatkowe uprawnienia Klienta związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przekazywaniem, usuwaniem danych osobowych przekazanych gIneotronic znajdują się w treści „Polityki prywatności”.
 4. Klient może wyrazić zgodę na przesłanie newslettera i informacji marketingowych od firmy Ineotronic na pozostawiony przy rejestracji konta adres e-mail poprzez kliknięcie w „checkbox” znajdujący się na stronie Ineotronic.com  w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy składania zamówienia. Klikając powyższy „checkbox” Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji promocyjnych i handlowych drogą elektroniczną  zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Informacje na temat zgód wymaganych przez Ineotronic można odnaleźć w treści „Polityki prywatności”
 5. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych – obowiązek informacyjny – wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  zostały zawarte w „Polityce prywatności”

 

 • 4 Składanie zamówień
 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.pl Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na stronie produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności.
 3. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.
 4. Po wybraniu sposobu płatności i sposobu dostawy i naciśnięcie przycisku „Zamawiam” Klient przechodzi do etapu logowania lub rejestracji.
 5. W momencie kliknięcia przycisku „Potwierdzam zakup” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem internetowym pl

 

 • 5. Realizacja zamówień
 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
 4. Jeżeli Sklep Internetowy nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu lub innych niezależnych od Sklepu Internetowego przyczyn – niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zaproponuje inny produkt o takich samych właściwościach, przeznaczeniu oraz cenie oraz poinformuje Klienta o możliwości niewyrażenia zgody na przyjęcie towaru zastępczego i odstąpienia od umowy. Sklep internetowy zwraca wszystkie środki pieniężne jakie Klient wpłacił do momentu decyzji o odstąpieniu od umowy.

  

 • 6.Zwrot towaru – odstąpienie od umowy.
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży dokonanej na odległość, towarów zakupionych w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Oświadczenie od odstąpieniu od można składać za pomocą poczty e-mail wysyłając wypełniony formularz pod adres: biuro@ineotronic.com lub pocztą pod adres podany w par. 5 pkt. 1, z zachowaniem powyższego terminu.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkich dokonanych przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym w przypadku kosztów  dostarczenia rzeczy kwota zwrotu jest równa kwocie zwykłej, najtańszej formy  dostarczenia rzeczy oferowanej przez Sprzedawcę.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, koszt odesłania towaru do Sprzedawcy spoczywa na Kupującym.
  4. W przypadku zakupu bezpośrednio w sklepie stacjonarnym, termin 14 dni na zwrot nie obowiązuje. 

 

 • 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez NEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
1.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


4. Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: biuro@ineotronic.com

 

 • 8. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw konsumenckich.
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
  3. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia  25.05.2018 r.

 

 • 9. Dowód zakupu 
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 01.01.2020, kupujący w celu uzyskania Faktury VAT powinien poinformować sprzedającego przed wystawieniem paragonu. Po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości wystawienia Faktury VAT.

 

 • 10. Gwarancja 

Zakup produktu w naszej firmie otrzymujesz gwarancje na 24 miesiące dla osób fizycznych, 12 miesięcy na zakup firmowy (Faktura VAT) oraz 6 miesięcy na akcesoria i baterie (charakter eksploatacyjny). Akceptuje gwarancje bezpośrednio od klienta końcowego jedynie w przypadku gdy produkt został zakupiony bezpośrednio od ineotronic.com